NØDPENGE

Teksten er lånt fra "Numismatisk Forening for Nord- og Sydslesvig"s medlemsblad nr. 372 udkommet 24. november 2006 og er skrevet af Verner Meier.

Gengivelserne af sedlerne er tilfældige eksempler. 


 

"Jeg vil her forsøge at give en kort orientering om baggrunden for nødpengesedlernes fremkomst.

Under den 1. verdenskrig 1914 - 18 opstod der overalt i Tyskland en særdeles mærkbar og generende mangel på skillemønt. Der blev derfor givet tilladelse til, at der på lokalt plan blev fremstillet såkaldte nødpenge, idet der dog forlangtes garanti for indløse-ligheden. Disse nødpenge blev lavet i enorme mængder overalt i Tyskland i tiden fra krigsudbruddet i 1914 og indtil markens sammenbrud i november 1923.

Snart blev disse sedler, med de farvestrålende billeder og deres ofte morsomme tekster, genstand for en meget livlig samlerinteresse - en interesse, der naturligvis blev sti-muleret fra udstedernes side. De sedler, der blev lagt ind i en samling, skulle jo ikke indløses.

Ved krigens slutning i 1918, blev det snart klart, at der måtte komme en afstemning i Slesvig, og fra nu af anvendes nødpengesedlerne her i landsdelen også i nationalpolitisk propaganda. Med meget lune og undertiden med stor skarphed langes der fra begge sider ud efter modstanderen. Den, der første gang betragter billederne og læser teksterne på disse sedler, vil nok finde, at de undertiden kan virke noget naive, og at den kunstneriske kvalitet her og der er tvivlsom. Man vil opdage, at disse nødpengesedler, på en interessant og ofte gribende måde, levendegør noget af den særlige stemning, der herskede her i landsdelen i afstemningstiden for snart 80 år siden. For bedre at forstå noget af dette, vil det sikkert nok være nyttigt med et par supplerende oplysnin-ger.                             

På  flere af sedlerne står ordet Plebiscit , der kommer af det latinske plebs scitum, som be-tyder "folkebeslutning". I forbindelse med nødpengesedlerne er betydningen folkeafstem-ning den afstemning om det nationale tilhørsforhold, som i 1920 bragte Sønderjylland  tilbage til Danmark.

                                                                                                

Fredskonferencen efter 1. verdenskrig åbnedes 18. januar 1919 i spejlsalen på slottet i Versailles. Netop samme sted hvor det tyske kejserdømme blev proklameret 1871 efter krigen mod Frankrig. Under konferencen blev en bestemmelse fra Pragfreden af 23. au-gust 1866 mellem Preussen og Østrig draget frem. Det var artikel 5 indsat på foranled-ning af Napoleon III. Napoleon III be-stemte, at selv om Østrig tillod Preussen at annektere Slesvig og Holsten, så skulle dog Nordslesvig gives tilbage til Danmark, hvis en folkeafstemning gav flertal herfor. Artikel 5 er den § 5 som vel alle ældre sønderjyder har hørt nævnt mange gange i deres barndom uden måske helt at forstå betydningen af det.

                                                                 

Resultatet af fredskonferencen blev Versaillestraktaten af 28. juni 1919, der bl.a. foreskrev, at der skulle holdes folkeafstemning i flere af de landsdele, der hørte til Tyskland, deriblandt Slesvig. Det var under denne afstemning, da valget stod mellem Danmark og Tyskland, at nødpengesedlerne fik så stor betydning i valgkampen. De nåede med deres danske og tyske propaganda ud til selv de fjerneste egne af landsdelen, hvad aviserne ikke altid gjorde. Det hele mundede, som alle ved, ud i den historiske folkeafstemning. I 1. zone, Sønderjylland, den 10. februar 1920 og i Sydslesvig, 2. zone, den 14. marts 1920. Tilhørsforholdet blev fastslået ved en traktat i Paris af 5. juli 1920 mellem stormagterne og Danmark. Christian X underskrev den 9. juli traktaten, der regnede 15. juni som skæringsdagen. 10. juli red kongen over grænsen på den berømte hvide hest, og 11. juli mødtes kongehus, regering og rigsdag med sønderjyderne på Dybbøl. Den officielle genforeningsdag blev 15. juni og falder sammen med Valde-marsdagen.

Derfor betragter Numismatisk Forening for Nord- og Sydslesvig det som en af sine for-nemste opgaver, at stimulere interessen for sønderjyske nødpengesedler. Og som det spændende samleområde det er, må vi til stadighed gøre en indsats for at have dem med på vore auktionslister."

Der henvises i øvrigt til siderne 

http://kim-christensen.dk/samling/nodpenge.htm

og

http://www.ip-control.dk/saforklaring.html